Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (2016/679/EG)

Chevron Parquet Scandinavia AB är ansvarigt för personuppgifter när det gäller kontakter vi får i samband med arbetsuppgifter och personuppgifter som hanteras när en arbetsuppgift förbereds eller administreras.

Vi hanterar uppgifterna för att kunna genomföra och administrera arbetsuppgifter, för att skydda dina intressen och för att kunna sköta fakturering och redovisning. Uppgifterna har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen och bokföringslagen. De angivna stadgarna tillåter hantering av informationen i syfte att göra det möjligt för oss att fullgöra våra skyldigheter mot våra kunder/registrerade och andra juridiska strukturer. Stadgarna tillåter också, efter hänsynstagande till intressen som bland annat invändningar mot hanteringen av den registrerade, hantering av personuppgifter, för våra och andra affärsområden inom företagsgruppens rättmätiga intressen att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och affärsaktiviteter på ett effektivt sätt och också att skydda våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalyser, statistik och riskhantering. Uppgifterna som hanteras för att utveckla och analysera verksamheten hanteras mot bakgrund av vårt rättmätiga intresse av att utveckla verksamheten och för att kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att röja några personuppgifter till tredje part förutom till instanser där det finns en uttrycklig överenskommelse mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för oss för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller i fall där vi anlitar en extern tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, enligt företagets skyldigheter efter de förordningar som tidigare nämnts, i 10 år från uppdragets fullgörande eller från slutfakturans förfallodatum eller i en utökad tidsperiod som ett resultat av uppdragets art. Uppgifter som hanteras i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra företagets verksamhet sparas i 5 år efter den sista kontakten. Om du avbeställer nyhetsbrev m.m. raderas alla personuppgifter omedelbart.

Du har rätt att, utan kostnad, kräva information från företaget om hur dina personuppgifter används. På din begäran, eller på ditt initiativ, korrigerar eller raderar vi uppgifter som är felaktiga eller begränsar hanteringen av sådana uppgifter. Dessutom har du rätt att kräva att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Du har också rätt att få dina personuppgifter i digital form (eller, om det är tekniskt möjligt, få dina uppgifter skickade till en tredje part som du väljer). Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en övervakande myndighet i det land du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@chevronparquet.com eller på adressen nedan om du har frågor beträffande vår hantering av personuppgifter.

Chevron Parquet Scandinavia AB
Nils Holgerssons Väg 22
274 56 Abbekås
Sweden